هدف چینود

عصر پرشتاب امروزی بشر را به سمت استفاده از غذاهای آماده سوق داده و به منظور پاسخگویی به این نیاز، صنایع غذایی گوناگون در سر تا سر دنیا از جمله کشور عزیزمان ایران از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. یکی از این مجموعه ها که در راستای رسیدن به اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خودکفایی داخلی و با روش های متکی بر ماشین آلات صنعتی و بهره گیری از نیروهای متخصص گام های بلندی برداشته، گروه صنایع غذایی چینود می باشد.