تلاش های بی شائبه مدیران

این گروه صنعتی با اتکاء به تدبیر مدیران ارشد و تلاش های بی شائبه مدیران متخصص و لایق و نیز با برخورداری از فضایی وسیع و مناسب زو تاسیسات و تجهیزات پیشرفته و مدرن، به سرعت مدارج پیشرفت را طی نموده، ضمنایجاد تنوع در محصولات در اندک زمانی پروانه استاندارد ملی را دریافت نمود و پس از آن در سال 1381موفق به دریافت کدEC از اتحادیه اروپا گردید